สมัครสมาชิกวันนี้ท่านจะได้สิทธิพิเศษรับข้อมูลข่าวสารก่อนใคร
รับ e-mail ฟรี
โดเมน @pil.in.th
สนับสนุนโครงการโดย  

ตัวอย่างแผนการสอน : Lesson Plan
แผนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- อาจารย์กานต์พิชชา จีระศิริ
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสารณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 – 6
ผลงาน : แสงอาทิตย์และพลังงาน
- อาจารย์ณรงค์  แช่มประสิทธิ์
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลงาน : เคมีเรียนรู้คู่ไอซีที
- อาจารย์ทองคำ ทิพย์ประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านกาดฮาว จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลงาน : E-Book เรื่องสมุนไพรมากประโยชน์
- อาจารย์ผาณิต ไวปรีชี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ผลงาน : EAI สัตว์ในท้องถิ่นเรา
- อาจารย์วิภาภรณ์ ยะปะนันท
์ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า จังหวัดลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ผลงาน : โภชนาการดีชีวีมีสุข
- อาจารย์สมบูรณ์ บัวงิ้วใหญ่
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ผลงาน : สารพิษเจือปนในอาหาร
- อาจารย์สิรภพ กาฬสุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลงาน : หนูช้อบ...ชอบ
- อาจารย์สุกัน เทียนทอง
โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ผลงาน : คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์
- อาจารย์ประทิน ตั้งใจ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3
ผลงาน : การเรียนรู้เชิงสร้างคำถาม นำสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการลดใช้พลังงาน
- อาจารย์พุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์
โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลงาน : บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครื่องก๊าซ ของเหลว ของแข็ง